Noticias

Día das letras galegas: ESPS comprometidos con Galicia

100porcengalega Día das letras galegas: ESPS comprometidos con Galicia

Día das letras galegas: ESPS comprometidos con Galicia

ESCUELA EUROPEA PARASANITARIA 100% GALEGA 100% INTERNACIONAL

O día 6 de Outubro de 1929 nace en Outeiro de Rei (Lugo) Manuel María Fernández Teixeiro, un dos escritor galego ó que se lle dedica un día como o de hoxe, o 17 de maio, o Día das Letras Galegas.

Publicou máis de 50 libros de poesía, máis de un milleiro de artigos xornalísticos, trinta ensaios, quince obras narrativas e vinte pezas teatrais, así como moitas obras aínda inéditas. Falece na Coruña o 8 de setembro do 2004 despois dunha longa traxectoria como un dos escritores galegos máis prolíficos e comprometidos dos últimos anos.

 Desde a Escuela Europea Parasanitaria queremos renderlle o noso particular homenaxe lembrando algunha das súas verbas comprometidas co seu coñecemento e apego á natureza moi presente  ó longo de toda a súa obra . Manuel María asume a defensa de todo o que conforma a natureza: regatos, ríos, animais grandes e pequenos, plantas silvestres e plantas que dan de comer.

“(…) A nosa paisaxe nativa  acompañounos e acompáñanos sempre. Todos os días da nosa vida, sen faltar un, lembrámola de xeito apaixonado. Entendemos que un ser humano é, en esencia, un anaco de paisaxe posto en pé e camiñando (…)”

Fragmento do Discurso que leu Manuel María o día 15 de febreiro do 2003 na Real Academia da Lingua Galega (RAG)

Escuela Europea Parasanitaria ten sede en Galicia nas principais cidades e capitais galegas, hoxe en día contamos con centros de formación & salud parasanitaria en Vigo (Rúa Quintela num. 2), Pontevedra (Avda. Juan Carlos I num. 22), A Coruña (Rúa Marqués de Amboage num. 6), Santiago de Compostela (Avda. Villagarcía num. 15-17) e cunha ampla oferta formativa e punteira no sector parasanitario: Quiromasaxe, Naturopatía, Osteopatía, Acupuntura, Homeopatía, Iridoloxía, Reflexoloxía, Fitoterapia, Nutrición e Dietética Natural … E unha longa lista de cursiños e talleres a disposición de calquera persoa ou profesional que solicite información de xeito presencial ou a través da nosa web www.parasanitaria.com ou do correo web info@parasanitaria.com ou a través de centraliña no 986652824 vía telefónica. Lembrando a os nosos alumnos que teñen á súa disposición o temario e os recursos didácticos cos que contan, manuais, posters, con edición en lingua galega para todos aqueles que o queiran solicitar.

Escuela Europea Parasanitaria é 100% internacional porque hoxe en día conta con presenza xa en 9 países: España, Portugal, Bolivia, Reino Unido, Gambia, Senegal, Tailandia, Alemania e China. E cos avais internacionais da Fundación Europea de Medicina Alternativa (FEMALT) e nacionais da Asociación de Profesionales Españoles de Naturopatía y Bioterapia (APENB). En relación a estes avais de calidade formativa dicir que esta ano APENB GALICIA  presentou a solicitude de inclusión no Dicionario da RAG do termo Naturopatia e obtivo o recoñecemento da súa tradución á lingua galega o día 17 de febreiro do 2016 e a súa inclusión no Diccionario como “Disciplina que sistematiza os coñecementos teóricos e prácticos destinados á curación de doenzas mediante técnicas e produtos naturais”.

Escuela Europea Parasanitaria leva desenvolvendo desde o seu nacemento fai xa uns 10 anos 2005-2015 unha exhaustiva política de funcionamento de compromiso coa protección do medio ambiente xa que non se empapela ningunha cidade con publicidade condenando sempre a pegada de carteis. Fomentamos sempre desde calquera dos nosos centros de formación & salud parasanitaria unha conduta responsable co coidado do medio ambiente e que inculcamos ós nosos  alumnos a través da campaña de masaxe solidario e recollida de tapas de plástico para BANTA  a modo de reciclaxe para colaborar sempre cunha causa solidaria e a recollida de material sanitario para a ONG Cultivant Vida con principal actuación no continente africano en Gambia, mediante a formación parasanitaria nos poboados para a prevención da Malaria a través das terapias naturais, o cultivo de hortos e a construción de pozos de auga.

Para rematar cómpre citar un poema de Manuel María, escritor galego ó que se lle dedica este día, o 17 de maio, o día das letras galegas.

A NATUREZA

“Temos que amar a campía

e non lle facer aldraxe.

Non encher de porquería

A beleza da paisaxe.!

 

O que ama a natureza

Ten que respectarlle a vida.

Non hai meirande beleza

Nin emoción tan cumprida.!

 

A natureza é amiga

E danos o seu amor.

Dende a graza dunha espiga

Ao río murmurador.!

 

A natureza é un ben

É compañeira e irmá.

E pro home sempre ten

O seu corazón na man.!”

Poema da obra AS RÚAS DO VENTO CEIBE

=============== VERSIÓN CASTELLANO POR: OPENTRAD ================

Día de las letras gallegas: ESPS comprometidos con Galicia

ESCUELA EUROPEA PARASANITARIA 100% GALLEGA 100% INTERNACIONAL

El día 6 de Octubre de 1929 nace en Outeiro de Rei (Lugo) Manuel María Fernández Teixeiro, uno de los escritor gallego al que se le dedica un día como lo de hoy, el 17 de mayo, el Día de las Letras Gallegas.

Publicó más de 50 libros de poesía, más de un millar de artículos periodísticos, treinta ensayos, quince obras narrativas y veinte piezas teatrales, así como muchas obras aún inéditas. Fallece en la Coruña el 8 de septiembre del 2004 después de una larga trayectoria como uno de los escritores gallegos más prolíficos y comprometidos de los últimos años.

Desde la Escuela Europea Parasanitaria queremos rendirle nuestro particular homenaje recordando alguna de sus palabras comprometidas con su conocimiento y apego a la naturaleza muy presente al largo de toda su obra . Manuel María asume la defensa de todo lo que conforma la naturaleza: riachuelos, ríos, animales grandes y pequeños, plantas silvestres y plantas que dan de comer.

?(?) Nuestro paisaje nativo los acompañó y los acompañan siempre. Todos los días de nuestra vida, sin faltar uno, la recordamos de manera apasionada. Entendemos que un ser humano es, en esencia, un trozo de paisaje puesto en pie y caminando

Fragmento del Discurso que leyó Manuel María el día 15 de febrero del 2003 en la Real Academia de la Lengua Gallega (RAG)

Escuela Europea Parasanitaria tiene sed en Galicia en las principales ciudades y capitales gallegas, hoy en día contamos con centros de formación & salud parasanitaria en Vigo (Rúa Quintela num. 2), Pontevedra (Avda. Juan Carlos I num. 22), A Coruña (Rúa Marqués de Amboage num. 6), Santiago de Compostela (Avda. Villagarcía num. 15-17) y con una amplia oferta formativa y puntera en el sector parasanitario: Quiromasaxe, Naturopatía, Osteopatía, Acupuntura, Homeopatía, Iridoloxía, Reflexoloxía, Fitoterapia, Nutrición y Dietética Natural ? Y una larga lista de cursiños y talleres a disposición de cualquier persona o profesional que solicite información de manera presencial o a través de nuestra web www.parasanitaria.com o del correo web info@parasanitaria.com o a través de centraliña en el 986652824 vía telefónica. Recordando la nuestros alumnos que tienen a su disposición el temario y los recursos didácticos con los que cuentan, manuales, posters, con edición en lengua gallega para todos aquellos que lo quieran solicitar.

Escuela Europea Parasanitaria es 100% internacional porque hoy en día cuenta con presencia ya en 9 países: España, Portugal, Bolivia, Reino Unido, Gambia, Senegal, Tailandia, Alemania y China. Y con los avales internacionales de la Fundación Europea de Medicina Alternativa (FEMALT) y nacionales de la Asociación de Profesionales Españoles de Naturopatía y Bioterapia (APENB). En relación la estos avales de calidad formativa decir que esta año APENB GALICIA presentó la solicitud de inclusión en el Diccionario de la RAG del tenérmelo Naturopatia y obtuvo el reconocimiento de su traducción a la lengua gallega el día 17 de febrero del 2016 y su inclusión en el Diccionario cómo ?Disciplina que sistematiza los conocimientos teóricos y prácticos destinados a la curación de dolencias mediante técnicas y productos naturales?.

Escuela Europea Parasanitaria lleva desarrollando desde su nacimiento hace ya unos 10 años 2005-2015 una exhaustiva política de funcionamiento de compromiso con la protección de en medio ambiente ya que no se empapela ninguna ciudad con publicidad condenando siempre la huella de carteles. Fomentamos siempre desde cualquiera de nuestros centros de formación & salud parasanitaria una conducta responsable con el cuidado de en medio ambiente y que inculcamos a nuestros alumnos a través de la campaña de masaje solidario y recogida de tapas de plástico para BANTA a modo de reciclaje para colaborar siempre con una causa solidaria y la recogida de material sanitario para la ONG Cultivant Vida con principal actuación en el continente africano en Gambia, mediante la formación parasanitaria en los poblados para la prevención de la Malaria a través de las terapias naturales, el cultivo de huertos y la construcción de pozos de agua.

Para finalizar hace falta citar un poema de Manuel María, escritor gallego al que se le dedica este día, el 17 de mayo, el día de las letras gallegas.

La NATURALEZA

?Tenemos que amar la campía

y no le hacer insulto.

No llenar de porquería

La belleza del paisaje.!

El que ama la naturaleza

Tiene que respetarle la vida.

No hay mayor belleza

Ni emoción tan cumplida.!

La naturaleza es amiga

Y daños su amor.

Desde la gracia de una espiga

Al río murmurador.!

La naturaleza es un bien

ES compañera y hermana.

Y pro hombre siempre tiene

Su corazón en la mano.!?

Poema de la obra Las CALLES DEL VIENTO CEIBE

Deja una respuesta